Strona główna

            

 

 

 

   

 
 
 
 

 

 

Dzisiaj na tablicy

 
 Ważne informacje !!!
---------------------------
 

 
                   

                                                             


 

 

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego

„Matematyka w moim domu”

 

I. Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej. Konkurs odbywa się w ramach projektu współfinansowanego przez mFundację.

 

II. Cele konkursu:

- popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród dzieci,

- zainteresowanie uczniów praktycznym wykorzystaniem matematyki,

- dostrzeżenie i wykorzystanie matematyki w codziennym życiu,

- rozwijanie kreatywności uczniów,

- włączenie rodziców, dziadków, opiekunów w realizację projektu.

 

III. Uczestnicy:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VI wraz z rodzinami.

 

IV. Termin:

Konkurs rozpoczyna się 16 listopada 2022r. i trwa do 9 grudnia 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 grudnia 2022 r.

W dniach 12 – 22 grudnia 2022r. prace uczniów będą prezentowane na wystawie w holu szkoły.

 

V. Przebieg konkursu:

 1. Konkurs przebiega tylko na etapie szkolnym.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 3. Konkurs polega na dostarczeniu pracy ukazującej wykorzystanie matematyki
  w domu. Mogą to być: projekty, plany, kosztorysy, makiety itp. Prace należy dostarczyć
  do 9 grudnia 2022 r. do p. Magdaleny Kalinowskiej.
 4. Każdy uczestnik zgłasza jedną pracę, wykonaną przez siebie we współpracy
  z rodzicami, dziadkami, opiekunami.
 5. W Konkursie mogą brać udział tylko te prace, które nie były nigdzie publikowane, ani zgłaszane do innych konkursów.
 6. Do pracy konkursowej dołączamy następujące informacje:
 • imię i nazwisko,
 • klasa,
 • tytuł, krótki opis pracy.

 

VI. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celach dydaktycznych, Internecie oraz prasie, wystawie prac.

 

VII. Kryteria oceny.

Zgodność z tematyką, walory estetyczne, pomysłowość i oryginalność, ciekawe wykonanie i nawiązanie do tematu.

 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 grudnia 2022 r.

Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody.

 

IX. Postanowienia końcowe:

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac uczestników konkursu
w prasie, Internecie i katalogu w celach promocji konkursu.

Wszystkie dostarczone prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.

Dostarczenie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.

 

 

Zapraszamy do udziału i życzymy ciekawych pomysłów!