„Między chemią a biologią – interdyscyplinarność w przedmiotach przyrodniczych”

Zajęcia innowacyjne „Między chemią a biologią – interdyscyplinarność w przedmiotach przyrodniczych” odbywają się w poniedziałki na 7 godzinie lekcyjnej i przeznaczone są dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej, którzy posiadają już znaczną część wiedzy i umiejętności z zakresu chemii i biologii. Mają od kilku lat do czynienia z nowymi przedmiotami, które wyniknęły z wprowadzonej reformy oświatowej – biologią i chemią. Na prowadzonych zajęciach będzie możliwość pogłębienia podstawowej wiedzy oraz nabycia czy utrwalenia umiejętności właściwego prowadzenia obserwacji czy doświadczeń oraz zauważenia korelacji między przedmiotami przyrodniczymi. Uczniowie mają różne zainteresowania, uzdolnienia, a w systemie klasowo-lekcyjnym nie zawsze można w sposób optymalny wykorzystać ich możliwości, dlatego też przeznaczono dodatkową godzinę zajęć dla uczniów, którzy chcą rozwijać się w obszarze nauk przyrodniczych. Cele prowadzonych zajęć to głównie:

- rozwijanie zainteresowań w obszarze chemii i biologii

- poznawanie i rozumienie otaczającego świata

- zauważanie i stosowanie korelacji między chemią a biologią

- wzmacnianie aktywności poznawczej uczniów

- kształtowanie współpracy w zespole, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi, prowadzenie dyskusji we właściwy sposób na temat uzyskanych wyników

- kształtowanie kompetencji matematycznych, naukowo – technicznych, umiejętności uczenia się.

Wśród obszarów tematycznych poruszanych na zajęciach można wymienić między innymi zajęcia terenowe dotyczące bioróżnorodności, porostów jako bioindykatorów, zajęcia eksperymentalne np. izolowanie barwników roślinnych, izolowanie DNA z owoców, wykrywanie białek, tłuszczów, cukrów; przekazanie teorii związanej z podstawowymi procesami np. fotosyntezą, oddychaniem; przeprowadzanie prostych obserwacji biologicznych. Na zakończenie planowany jest Festiwal Eksperymentów, w którym zaprezentują się uczniowie wykonując bezpieczne doświadczenia i pokazy.

 

Anna Nowakowska