Plan pracy Samorządu Szkolnego

PLAN PRACY  SAMORZĄDU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
 
 

L.p.

Zadania i sposób realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Efekty wychowawcze

1.

Rozpoczęcie działalności Samorządu Uczniowskiego
 

IX 2022

Opiekunowie

Umiejętność korzystania z przysługujących praw.

2.

Przygotowanie dyskoteki z okazji Dnia Chłopca

IX 2022

Opiekunowie

Uczymy się samodzielności

3.

Ustalenie założeń do planu pracy na bieżący rok szkolny 2022/2023. Przeprowadzenie akcji wyborczej i wyborów do samorządu

X 2022

Opiekunowie

Rozwijanie potrzeby działania.
Gotowość do współpracy i współdziałania.

4.

Wspólne opracowanie planu działań Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023. Ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.

X 2022

Opiekunowie
Rada Samorządu

Umiejętność planowania.

5.

Przedstawienie Planu Pracy Samorządu.

 X 2022

Opiekun
Rada Samorządu

Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu społecznym.

6.

Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów:

 • Udział uczniów w kołach zainteresowań.
 • Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu
 • Angażowanie się uczniów w przedsięwzięcia Samorządu Uczniowskiego wynikające z planu pracy szkoły.

Cały rok

Wychowawcy klas
Opiekunowie kół
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Rozwijanie potrzeby pomocy koleżeńskiej.

7.

Uaktywnienie Rzecznika Praw Ucznia

Cały rok

Rzecznik, opiekun, rada samorządu

Diagnozowanie przyczyn problemów występujących w danej grupie społecznej (w klasie, w szkole,  w grupie samorządowej).

8.

Udział w szkolnych, rejonowych                                 i ogólnopolskich akcjach charytatywnych:

 • Zbiórka nakrętek
 • Góra Grosza
 • Akcja Przywróćmy Dzieciom Uśmiech
 • Zbiórka upominków dla dzieci z Domu Dziecka w Tomisławicach

Cały rok

Opiekunowie i przedstawiciele SU

Umiejętność dzielenia się z potrzebującymi. Bezinteresowne działanie na rzecz innych.

9.

Przygotowanie dyskoteki i Wieczoru Wróżb

XI 2022

Opiekunowie SU sekcje samorządu

Kształtowanie aktywności i pomysłowości

10.

Organizacja okolicznościowych imprez szkolnych:

 • Dzień Chłopca
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Walentynki
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Dziecka
 • Święto Szkoły

 

  IX
   XI
 XII
   II
   III
  VI

Samorząd Uczniowski przy współpracy wychowawców klas

Uczymy się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.

11.

Wypracowanie obrzędowości w uroczystościach szkolnych:

Cały rok

Opiekunowie
Wychowawcy klas

Kształtowanie postaw społecznego zaangażowania. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności.

12.

Opiekujemy się gazetką ścienną samorządu:

  

Cały rok

Rada SU

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności.

13.

Dokumentowanie działalności Samorządu:

 • Zdjęcia
 • Gazetka Samorządu szkolnego
 • Protokoły zebrań samorządu
 • Strona internetowa szkoły

 

Cały rok

Opiekunowie
Rada Samorządu

Umiejętność prowadzenia działalności samorządowej.

 

 

 

 

 

                                                                                       Opiekunowie Samorządu Szkolnego:

                                                                                          Katarzyna Miziała

                                                                                          Rafał Lisowski