Regulamin Rady Pedagogicznej

Opracowany w oparciu o:
-Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7.09.1991 r. wraz z późniejszymi zmianami (art.40 do 44).
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.02.1999 r. (Dz.U.
nr 14 z 1999 r. poz.132
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2001 r.(Dz.U. nr 29 z 2001 r. poz.323 ze zmianami) 
 ---Statut Szkoły Podstawowej i. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej
 
                                                                               § 1

– Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania i realizuje swoje uprawnienia na posiedzeniach plenarnych i poprzez działania Komisji i Zespołów.
 
     1.Komisje i Zespoły przygotowują na posiedzenia Rady projekty uchwał do opiniowania lub zatwierdzania przez Radę, oraz wnioski pod obrady Rady.
 
      2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu oraz innych regulaminów wewnętrznych szkoły. Na swoich plenarnych i nadzwyczajnych posiedzeniach rada - w formie uchwał - zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły
 
    3. W zebraniach rady lub w określonych punktach programu tych zebrań mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez przewodniczącego w imieniu rady (za jej zgodą): przedstawiciele rady szkoły lub rady rodziców, przedstawiciele samorządu uczniowskiego oraz organizacji społecznych i związkowych działających na terenie szkoły, pracownicy ekonomiczni, administracji i obsługi szkoły,  pielęgniarka.
 
        4. Do podstawowych zadań rady należy:
- planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
- okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz   organizacyjnych i materialnych warunków pracy
-kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych zgodnie z Konstytucją RP i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka,
-organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego
-współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów
 
                                                                                § 2
Struktura Rady i jej zadania:
    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły, który jest zobowiązany do:
1.     realizacji uchwał rady,
2.     tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego,                               wychowawczego i opiekuńczego szkoły,
3.     oddziaływaniu na postawę nauczyciela, pobudzaniu go do twórczej pracy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
4.     dbania o autorytet rady , ochrony praw i godności nauczycieli,
5.     zapoznania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji,
6.     analizowania stopnia realizacji uchwał rady.
 
   W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele - pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni.
      Członek rady jest obowiązany do:
- współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego     współdziałania wszystkich członków rady
- przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora
- czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady i jej komisji, do których został powołany oraz w wewnętrznym                              samokształceniu
- realizowaniu uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił swoje zastrzeżenia
- składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań
- przestrzegania tajemnicy obrad rady.
   Rada powołuje ze swojego składu następujące komisje
a)     Komisja uchwał i wniosków
b) Komisja skrutacyjna
 
 
 
-    Skład Komisji i Zespołów wyłaniany jest na posiedzeniu plenarnym Rady,    zatwierdzany zwykłą większością głosów.
-     Przewodniczącego Komisji wybiera Przewodniczący Rady Pedagogicznej spośród wybranych członków Komisji.
-     W skład Komisji i Zespołów mogą wchodzić osoby spoza członków Rady
      – z głosem doradczym, na zaproszenie przewodniczącego Komisji.
-     Istnieje możliwość powołania innych Komisji i Zespołów o ile ich cele
     i zadania będą zgodne ze Statutem Szkoły.
 
                                                                                § 3

Procedura przygotowania i uchwalania decyzji i postanowień przez Radę Pedagogiczną.
 
1.     Posiedzenie plenarne Rady zwoływane jest przez Przewodniczącego
co najmniej na 10 dni przed wyznaczonym terminem, Zarządzeniem Dyrektora wraz z podaniem orientacyjnego porządku obrad.
 
2.     Na posiedzenie plenarne przewodniczący Komisji mają obowiązek przygotowania na piśmie:
a)     Sprawozdania z działalności – od poprzedniego posiedzenia Rady.
b)    Zaopiniowane przez członków komisji wnioski
c)     Inne wnioski,co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady do Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
 
3.     Każdy członek Rady przed podjęciem decyzji i głosowaniem ma możliwość zgłaszania uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał
     i zmian.
4.     Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów. Aby były prawomocne, wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Rady.
 
4.1 -Głosowanie jawne stosuje się przy podejmowaniu uchwał w sprawach:
·        wyboru Sekretarza Rady Pedagogicznej
·        oraz większości pozostałych.
 
4.2 - Głosowanie tajne stosuje się przy podejmowaniu uchwał w sprawach indywidualnych, personalnych oraz na wniosek większości członków Rady w innych sprawach.
4.3 - Głosy w głosowaniu tajnym są zliczane bezpośrednio po głosowaniu przez 3-osobową Komisje Skrutacyjną wybieraną każdorazowo przez członków Rady Pedagogicznej.
4.4 - Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Pedagogicznej nie mają prawa głosu. Mają jedynie głos doradczy.
4.5 - Kompetencje Rady Pedagogicznej w zakresie opiniowania oraz uchwalania uchwał wynikają z Ustawy o Systemie Oświaty         
     art.40 i 41.
 
         5. Rada na posiedzeniach plenarnych zatwierdza:
             1)wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
             2) roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
                 szkoły,
             3) wnioski zespołów przedmiotowych, stałych, doraźnych komisji
                 powołanych przez rade,
            4)propozycję prowadzenia w szkole eksperymentów dydaktycznych i
               pedagogicznych, programy autorskie i indywidualny tok nauki
               uczniów,
           5) wnioski wychowawców klas oraz innych pracowników szkoły
               w sprawie przyznania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar,
           6) szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym,
           7) tematykę wewnętrznego samokształcenia,
             8) program i warunki prowadzenia, na wniosek rodziców ,   przedmiotów  nadobowiązkowych, program oraz plan nauczania.
       Na posiedzeniu plenarnym rada opiniuje:
1.     tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2.     wnioski dyrektora dotyczące organizacji pracy szkoły,
3.     plan finansowy szkoły oparty na przyznanych szkole limitach,
4.     wnioski o przyznanie nauczycielom i pracownikom szkoły odznaczeń, nagród oraz innych form uznania.
 
                                                                             § 4

Ramowy plan posiedzeń plenarnych Rady Pedagogicznej.
 
1.     Przyjmuje się następujące stałe terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej w ciągu roku szkolnego:
 
Rady Plenarne
 
a)     Rada Plenarna organizacyjna do 2 tygodni przed rozpoczęciem roku szkolnego – poprzedzająca rozpoczęcie roku szkolnego
b)    Rada Plenarna śródroczna – pierwszy tydzień II semestru
     lub ostatni tydzień I semestru.
c)     Rada Plenarna podsumowująca - pierwszy tydzień po zakończeniu roku szkolnego lub ostatni tydzień roku szkolnego
d)    Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej może być także zwołane w innym terminie, na wniosek:
 1.   organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 2.   organu prowadzącego,
 3.   Rady Szkoły
 4.   1/3 członków Rady Pedagogicznej (wniosek  z  podpisami wymaganej liczby członków,
 5.   z inicjatywy Przewodniczącego Rady Pedagogicznej
 
Rady Klasyfikacyjne
 
*    Rada klasyfikacyjna – w I półroczu do 18 stycznia każdego roku
*    Rada klasyfikacyjna – na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego
 
Rady Szkoleniowe
 
*     Rada szkoleniowa – w połowie I semestru / dwie w I półroczu/ o tematyce podanej przez dyrektora lub wg wniosków członków Rady złożonych na piśmie do Przewodniczącego Rady co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady.
*     Rada analityczno – programująca (czerwiec) związana z analizą wyników nauczania i sprawdzianu po klasie VI
 
                                                                              § 5

Ramowy porządek obrad plenarnych i zasady protokołowania obrad.
1.     Protokół należy sporządzić wg poniższej struktury:
a.      Tytuł - np. “ Protokół z plenarnego posiedzenia rady pedagogicznej w dniu ......... ” ustalenia - np. )     ustalenie ilości członków Rady poprzez własnoręczne podpisanie listy obecności w księdze protokółów Rady lub na osobnej liście, która będzie załącznikiem do protokółu; w tym także ustalenie czy na sali znajduje się wymagane dla prawomocnych uchwał quorum oraz zapisanie nazwisk osób nieobecnych do protokółu.“ W posiedzeniu brało udział .......... członków Rady Pedagogicznej według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu, a także zaproszeni goście w osobach ................... . Ustalono, że quorum do podejmowania prawomocnych decyzji wynosi ............ członków, zostało przekroczone . Zwykła większość głosów do podejmowania uchwał wynosi ...............
b.     Przebieg obrad:przewodniczący rady przedstawia porządek obrad. Na winosek członka rady porządek może być rozszerzony lub zmniejszony o zaproponowany przez niego punkt , zapis treści obrad i przyjętych rozstrzygnięć jak wnioski, uchwały i oceny, kolejno według punktów porządku obrad, poprzez odnotowanie przebiegu zebrania po wyczerpaniu porządku obrad ( wolne wnioski ), zapis końcowy.
c)    ustalenie porządku obrad. Treść obrad zapisuje się wg poniższych zasad:
     - po dyskusji, ustalono że ..................
     - po dyskusji, w której głos zabrali ................ ustalono, że ..
     - dyskusja nad ................... przebiegała w następujący sposób: Pan X ............. powiedział, że ..................... Pan Y ............. powiedział, że ..................... itd., aż do wyczerpania listy mówców. Po czym, na podstawie głosowania jawnego ustalono, że w wyniku głosowania ............. osób za, ........... osób przeciw, ................. osób wstrzymało się od głosu.
 
d)     ewentualny wybór zespołów pomocniczych (komisji skrutacyjnej lub innych)
e)    realizacja porządku obrad
-         zatwierdzenie protokółu z poprzedniego zebrania
-         omówienie projektów decyzji, stanowisk, opinii i zmian zgłoszonych na piśmie
-         wysłuchanie sprawozdań przewodniczących komisji i zespołów
-         dyskusje i rekomendacje stosownych organów
-         podjęcie odpowiednich uchwał przez głosowanie.
 
Wzór podejmowania uchwały:
 
Uchwała Nr ..........Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Charłupi Małęj z dnia ................ w sprawie przyjęcia ........................................... Na podstawie …………………Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:
§1  Z dniem ....................... przyjmuje się .........................
§2  Wykonanie uchwały powierza się : ................................
§3   Uchwała wchodzi w życie z dniem ...........
f)     wnioski różne, wolne głosy
g)      uporządkowanie wniosków, wybór najważniejszych.
h)     podsumowanie obrad.
 
i) pod napisanym protokołem piszemy wnioski , po prawej stronie ,pod spodem podpis Sekretarza Szkoły i Przewodniczącego Rady , następnie          uchwały, a pod nimi podpisy członków Rady Pedagogicznej. 
j) po 14 dniach Protokół Rady jest dostępny w Sekretariacie Szkoły do wglądu dla członków Rady celem zapoznania się z jego treścią oraz                ustaleniem ewentualnych poprawek do protokółu.
k) poprawki do protokółu są składane w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady na najbliższym posiedzeniu, odczytywane i po                             uwzględnieniu uwag członków zatwierdzane przez Radę i zaprotokołowane w punkcie porządku obrad, jako zmiany do poprzedniego protokółu.
l) w związku z możliwością zapoznania się z protokółem przez członków Rady, nie jest on odczytywany na kolejnym posiedzeniu, lecz po                  zaprotokołowaniu ewentualnych poprawek – jest zatwierdzany.
ł) księga protokołów Rady Pedagogicznej jest dokumentem ścisłego zarachowania, wymaga szczególnego traktowania i ochrony, nie może być          wynoszona poza budynek szkoły.
 
                                                                          § 6 

Zmiany w treści Regulaminu Rady Pedagogicznej należą do kompetencji Członków Rady i odbywają się na wniosek poparty zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
 
                                                                          § 7 
 
 Niniejszy Regulamin został sporządzony na mocy art. 43 ust.2 Ustawy
o Systemie Oświaty i uchwalony na obradach Rady Pedagogicznej
w dniu 18.01.2008r. 
 
 
Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu