Regulamin Samorządu

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Samorząd uczniowski tworzą, wszyscy uczniowie szkoły. Władzami samorządu są,:

a) na szczeblu klas - samorządy klasowe;
b) na szczeblu szkoły - Zarząd Samorządu Uczniowskiego;

2. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej, radzie szkół;

(radzie rodziców)oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
e) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

3. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.

II. SAMORZĄD KLASOWY

1. Samorząd klasowy składa sięz:
a) przewodniczącego;
b) z-cy przewodniczącego;
c) skarbnika.

2. Sposób wyboru samorządu klasowego określają, uczniowie poszczególnych klas .

3. Do zadań samorządu klasowego należy:
- ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym,
- reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych iapeli,
- reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych,
-występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych,
- udział w pracach organizowanych przez Zarząd SU,
- informowanie klasy o postanowieniach Zarządu SU,
- inne zadania nałożone na klasę przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

Uczniowie mogą powoływać rzecznika praw dziecka (ucznia).

 
III. ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych, równych i bezpośrednich. W skład Zarządu wchodzą:

a) przewodniczący;
b) z-ca przewodniczącego,
c ) skarbnik,
d) kierownicy i zastępcy kierowników
2. Kadencja Zarządu SU trwa jeden rok.
3. Członkami Zarządu SU mogą być uczniowie klas IV-VI.

4. Przewodniczący Zarządu SU koordynuje prace Zarządu i reprezentuje samorząd  uczniowski wobec władz szkolnych i na zewnątrz.

5. Zarząd Samorządu obraduje na zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego lub opiekuna samorządu (minimum raz w miesiącu).


6. Pierwsze zebranie nowo wybranego Zarządu zwołuje opiekun samorządu uczniowskiego w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego.


7. Do zadań Zarządu SU należy:

- przygotowanie projektu regulaminu samorządu uczniowskiego, nie może być on sprzeczny ze statutem szkody,
- występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich wykonania,
- gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego,
- delegowanie uczniów do pocztu sztandarowego.

8. Zarząd Samorządu z opiekunem może powoływać na pierwszym zebraniu SU do życia sekcje (zespoły), na czele których staną kierownicy.

9. W skład sekcji mogą wchodzić uczniowie powoływani spoza zarządu, ich członkowie mogą być odwoływani jeżeli nie wypełniają swoich zadań.

10. Prace wszystkich sekcji koordynuje przewodniczący SU wraz z nauczycielem opiekunem.

 
IV. WYBORY DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Wybory przeprowadza się w miesiącu październiku. Są, one tajne, równe i bezpośrednie.

2. Prawo udziału w wyborach mają uczniowie klas III-V. Do Zarządu SU może być wybrany każdy uczeń klasy IV - V oraz wybrani przez wychowawcę uczniowie 
klas III.

3. Wybory zarządza przewodniczący SU w porozumieniu z opiekunem samorządu uczniowskiego i dyrekcją szkoły. Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów oraz ogłasza w każdej klasie.

4. Kandydatów do Zarządu SU zgłaszają uczniowie klas IV - V. Każdej z klas przysługuje prawo zgłoszenia od dwóch do pięciu kandydatów. Uczniowie, którzy chcą kandydować musza uzyskać poparcie co najmniej połowy obecnych uczniów swojej klasy. Obowiązek zgłoszenia kandydatów nakłada się na samorządy klasowe. Kandydaci muszą spełniać wymóg: ocena z zachowania co najmniejdobra.

5. Samorządy klasowe dostarczają przewodniczącemu Zarządu SU programy wyborcze poszczególnych kandydatów najpóźniej na tydzień przed datą wyborów. Programy kandydatów wywiesza się w widocznych miejscach i od tego czasu kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą na terenie szkoły, kończącą siędzień przed wyborami.

 
V. KOMISJA WYBORCZA.

1. Komisja wyborcza składa się z członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Na jej czele stoi przewodniczący SU.

2. Komisja wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki pod nadzorem opiekuna samorządu uczniowskiego.

3. W skład Zarządu SU wchodzą kandydaci, którzy otrzymają największą, ilość głosów, a trzech spośród nich na czele listy otrzyma stanowiska: prze­wodniczący, z-ca przewodniczącego i skarbnik. Pozostali kandydaci zostaną kierownikami lub członkami poszczególnych sekcji.

4. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzyma kartę z nazwiskami kandydatów. Obok nazwiska kandydata stawia znak „x". Głosować można tylko na jednego kandydata.

5. Wyborca wrzuca kartę wyborczą do urny wyborczej w obecności komisji wyborczej.

6. W razie konieczności regulamin wyborów może zostać uzupełniony o kolejne punkty na zgromadzeniu samorządów klasowych.

 

VI. ZGROMADZENIE SAMORZĄDÓW KLASOWYCH

1. Zgromadzenie Samorządów Klasowych jest organem wspomagającym prace

Zarządu SU. W jej skład wchodzą samorządy klas IV-VI, a na jego czele stoi przewodniczący Zarządu SU.

2. W obradach Zgromadzenia Samorządów Klasowych mają prawo brać członkowie Rady Pedagogicznej i Zarządu SU na zasadach obserwatora, bez prawa głosu.

3. Zgromadzenie Samorządów Klasowych zwołuje przewodniczący Zarządu SU lub opiekun SU. 

4. Do zadań ZSK należy:
- uchwalenie regulaminu samorządu uczniowskiego,

- wyrażenie opinii o sprawach dotyczących życia szkoły i działalności Zarządu SU.

VII. TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ
  1. Uchwały Samorządu Szkolnego podejmowane są na zebraniach - bezwzględną większością głosów;
  2. Uchwały Samorządu są protokołowane przez sekretarza;
  3. Za prawidłowość protokołów odpowiada: sekretarz, przewodniczący i opiekun Samorządu;
 

VIII. ODWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU SU

1. Odwołanie członka może nastąpić:

a) jeżeli narusza on regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach zarządu, wtedy sprawę rozpatruje Zgromadzenie Samorządów Klasowych przez głosowanie tajne, równe i bezpośrednie,

b) jeżeli sam rezygnuje z działalności w zarządzie, wtedy na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest w zarządzie lub uczeń zgłoszony i zaakceptowany przez Zgromadzenie Samorządów Klasowych.

 
IX. OPIEKUN SAMORZĄDU

.1. Opiekuna SU wybierają uczniowie klas IV-VI równocześnie z wyborami do Zarządu SU. Opiekunem może być każdy nauczyciel uczący w klasach IV-VI.

2. Opiekun SU uzyskuje status stałego obserwatora obrad Zarządu SU i koordynatora jej działalności.

3. Kadencja opiekuna trwa jeden rok.
 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgromadzenie Samorządów klasowych może ustalić składkę na działalność samorządu uczniowskiego od uczniów klas IV-VI.

2. Wszystkie decyzje Zarządu i Zgromadzenia Samorządów Klasowych podejmuje się zwykłą, większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Zarządu SD i Zgromadzenia Samorządów Klasowych.

3. Decyzje podjęte przez Zarząd Samorząd Uczniowskiego muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.