Nagradzanie i karanie uczniów

Procedury nagradzania i karania uczniów

Rozdział 1

Procedury nagradzania uczniów

§ 1

Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu
i aktywności społecznej stosuje się następujące wyróżnienia i nagrod
pochwała, wychowawcy klasy, list gratulacyjny dyrektora do rodziców ucznia, dyplom pochwalny dla ucznia, nagroda rzeczowa dla najlepszego ucznia.

5) odznakę Wzorowego Ucznia
(średnia ocen 5.0 i wyższa oraz wzorowa ocena zachowania),
6) świadectwo z wyróżnieniem,

Nagrody otrzymują również uczniowie o wyróżniającej się frekwencji.

§ 2

Wnioski w sprawie wyróżnień i nagród mogą składać:
wychowawcy klasy,
organizacje młodzieżowe, działające na terenie szkoły,
instytucje i stowarzyszenia np. kluby sportowe,
grupy uczniowskie, samorząd ,
Rada Pedagogiczna.

Wnioski powinny być udokumentowane dyplomami, zaświadczeniami o uzyskanych wynikach lub w inny sposób, jeśli jest to wymagane odrębnymi przepisami.

§ 3

1. Pisemną pochwałę wychowawcy klasy otrzymuje uczeń, które osiąga znaczące postępy w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej.
2. Kryteria przyznawania pochwał ustala wychowawca klasy zgodnie z realizowanym przez siebie programem wychowawczym.
3. Pochwałę wychowawcy klasy uczeń może otrzymać w trakcie całego roku szkolnego.'

§ 4

1. List gratulacyjny otrzymują rodzice ucznia, który:
1) uzyskał w danym roku szkolnym świadectwo z wyróżnieniem,
2) jest laureatem lub finalistą konkursów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i centralnym,
3) uzyskał znaczące wyniki sportowe w zawodach na w/w szvczeblach.
2. Wręczenie listów gratulacyjnych następuje podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

§ 5


1. 1. Dyplom za wybitne osiągnięcia w nauce otrzymuje uczeń, który:

1) jest laureatem lub finalistą szczebla centralnego, wojewódzkiego i regionalnego,

2. Dyplom za wybitne osiągnięcia w sporcie otrzymuje uczeń, który:

1) osiąga sukcesy w zawodach rangi powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej2) uzyskał 1 – 3 miejsce w zawodach w/w rang.

3. Dyplom uznania otrzymuje uczeń, który:

1) jest laureatem konkursu co najmniej na szczeblu powiatowym (rejonowym),
2) osiąga sukcesy sportowe co najmniej na szczeblu powiatowym (rejonowym),
3) wyróżnia się w działalności na rzecz środowiska szkolnego np. pomoc w nauce) lub lokalnego.

§ 6

1. Nagrodę rzeczową i odznakę wzorowego ucznia może otrzymać uczeń, który uzyskał na zakończenie roku szkolnego średnią ocen co najmniej 5,00 i ocenę zachowania wzorową. l
2. Do nagrody rzeczowej typuje wychowawca klasy.

§ 7

Uczeń, który w okresie 2 miesięcy ma 100% frekwencję, ma prawo do dodatkowych dwóch dni bez pytania (do zrealizowania w ciągu kolejnych dwóch miesięcy).
Jeżeli frekwencja wynosi 95%, uczeń ma prawo do jednego dnia bez pytania (do zrealizowania w ciągu kolejnych dwóch miesięcy).
Wniosek o przyznanie nagrody składa zainteresowany uczeń do wychowawcy klasy.


§ 8

1. Nagrody i wyróżnienia, wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2 – 5, wręczane są podczas akademii na zakończenie roku szkolnego.
2. Pozostałe nagrody wręczane są zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Nagrody za frekwencję przyznaje się w miesiącach nieparzystych, tj. listopad, styczeń, marzec, maj.

Rozdział 2
Procedury karania uczniów

§ 9

Karze podlegają uczniowie, którzy:
nie stosują się do zapisów statutu,
nie realizują obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
łamią zasady kultury życia społecznego,
łamią prawo.


§ 10

1. Postępowanie wychowawcze, w stosunku do uczniów nieprzestrzegających statutu i regulaminów wewnętrznych, odbywa się w ramach systemu interwencji wychowawczej, poprzez:
przeprowadzenie rozmowy z uczniem przez wychowawcę lub nauczyciela na temat niepożądanego zachowania, której celem ma być zmiana postawy wychowanka. Uczeń sam winien określić, w jaki sposób może naprawić wyrządzone przez siebie szkody (materialne lub moralne). Jeśli tego nie potrafi, nauczyciel wskazuje sposób zadośćuczynienia lub poprawy postępowania, poinformowanie rodziców ucznia o problemach wychowawczych (jeżeli zachowanie ucznia nie ulega zmianie) w czasie zaplanowanych spotkań lub w terminie ustalonym przez wychowawcę (nauczyciela przedmiotu), zawarcie między szkołą a uczniem i jego rodzicami pisemnej umowy, szczegółowo określającej zasady postępowania (tzw. kontrakt).

Wobec uczniów, niestosujących się do norm i zasad, obowiązujących w szkole, i uczniów, łamiących zasady niniejszego statutu, stosuje się następujące kary:
upomnienie wychowawcy,
skierowanie przez wychowawcę listu do rodziców,
zawieszenie przywilejów uczniowskich (np., b.z., udział w imprezach i wycieczkach szkolnych) na okres, ustalony przez dyrektora, wychowawcę .
nagana Dyrektora szkoły,
skreślenie ucznia z listy uczniów.

§ 11

1. Karę upomnienia wychowawcy może otrzymać uczeń, który:

1) opuścił w semestrze 7godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia,
2) nie przestrzega zapisów statutu szkoły, obowiązku regularnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych (nieobecność na pojedynczych lekcjach, unikanie sprawdzianów i lekcji sprawdzających), zasad kultury życia społecznego.
Upomnienie ma charakter pisemny. Kopię upomnienia otrzymują rodzice. Decyzję o karze podejmuje wychowawca i on wręcza formularz upomnienia. Od kary przysługuje w ciągu 3 dni odwołanie do dyrektora. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

3. 2. Karę upomnienia wychowawcy może otrzymać uczeń, który:

1) opuścił w semestrze bez usprawiedliwienia 15 godzin lekcyjnych,

2) nie przestrzega statutu szkoły, obowiązku regularnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych (nieobecność na pojedynczych lekcjach, unikanie sprawdzianów i lekcji sprawdzających), zasad kultury życia społecznego.

3) po raz kolejny popełnia wykroczenie, otrzymał już upomnienie wychowawcy.
Skutkiem jest podpisanie umowy z rodzicami. Uczeń traci przywileje uczniowskie na czas jednego miesiąca.

4. 3. Karę upomnienia dyrektora szkoły może otrzymać uczeń, który:

1) opuści w semestrze bez usprawiedliwienia powyżej 30 godzin lekcyjnych,

2) w sposób rażący łamie zasady współżycia społecznego i przepisy statutu szkoły,

3) notorycznie popełnia wykroczenia, nie wykazując poprawy po otrzymanych uprzednio upomnieniach.

Nagana ma formę pisemną, jest wręczana przez dyrektora. Kopię otrzymują rodzice lub prawni opiekunowie. Kara udzielana jest na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela. Od kary nie przysługuje odwołanie.

5. Z listy uczniów może być skreślony uczeń, który:

1) posiada, spożywa, sprzedaje lub jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków w szkole, na wycieczce szkolnej i imprezach organizowanych przez szkołę.
(uczeń, używający narkotyków, może pozostać w szkole wyłącznie pod warunkiem uczestnictwa w zaleconych przez psychologa/pedagoga szkolnego lub odpowiedniego specjalistę zajęciach terapeutycznych)

2) niszczy mienie szkolne i mienie prywatne innych,
stosuje przemoc i groźby wobec innych;

3) rażąco narusza zasady prawa w szkole i poza nią, dokonując fałszerstwa, kradzieży, oszustw i innych wykroczeń lub przestępstw.

O skreśleniu z listy uczniów uczeń i jego rodzice powiadomieni zostają na piśmie. Uchwałę o skreśleniu z listy uczniów podejmuje Rada Pedagogiczna po zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniów , zaś wykonuje ją dyrektor decyzją administracyjną, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji do Łódzkiego Kuratora Oświaty.

§ 12


1. W przypadku udzielenia kar ze względu na frekwencję obowiązuje zasada gradacji, w pozostałych przypadkach
o rodzaju udzielonej kary decyduje waga wykroczenia.

2. O wszystkich karach informowani są rodzice lub opiekunowie ucznia.

3. Niezależnie od kar regulaminowych przyjmuje się zasadę naprawienia wyrządzonych szkód i przeproszenia poszkodowanych osób (o ile potrzeba taka wynika z charakteru wykroczenia).

§ 13


1. Postępowanie wychowawcze w stosunku do uczniów, popełniających szczególne wykroczenia lub w sytuacji, gdy interwencja wychowawcza nie odniosła skutku, polega na zwołaniu przez dyrektora nadzwyczajnej konferencji Rady Pedagogicznej celem:

1) zapoznania Rady z dokumentacją dotychczasowej pracy wychowawczej,

2) wyrażenie opinii przez wychowawcę ucznia,

3) wyrażania opinii przez przedstawiciela samorządu uczniowskiego,

4) kwalifikacji czynu na podstawie zebranej dokumentacji,

5) uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie:

a) obniżenia oceny zachowania do nagannej z pominięciem procedury, zawartej w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,

b) upoważnienia Dyrektora do skreślenia z listy uczniów szkoły, który na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły.

2. Od zastosowanej wobec ucznia kary, przysługuje jemu lub jego rodzicom, opiekunom prawnym prawo złożenia na piśmie odwołania:

1) do Dyrektora szkoły w terminie 3 dni w przypadku upomnienia, udzielonego mu przez wychowawcę,
2) do organu nadzorującego w terminie 14 dni w przypadkach decyzji Dyrektora o skreśleniu z listy uczniów szkoły.

3. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja o obniżeniu oceny z zachowania lub skreśleniu z listy uczniów nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w ustalonym terminie wstrzymuje jej wykonanie do czasu rozstrzygnięcia przez organ odwoławczy.
4. W przypadku wniesienia odwołania do organu nadzorującego jego decyzja w sprawie jest ostateczna.


§ 14


1. Decyzje wychowawcze w sprawie obniżenia oceny z zachowania należy odnotować w dzienniku.
2. Decyzje wychowawcze w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły należy odnotować w arkuszu ocen, wręczyć rodzicom na piśmie zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i zawiadomić organ nadzorujący szkołę.