Regulamin

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników

i materiałów edukacyjnych uczniom, którym

przysługują darmowe podręczniki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

1.  Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność szkoły.

2.  Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.

3.  Szkoła Podstawowa przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.

4.  W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zakupu nowych podręczników.

5.  W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

Dla każdego oddziału klasowego przypada dodatkowy komplet podręczników (materiałów edukacyjnych).

6.  W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

7.  W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

8.  Uczniowie zobowiązani są do szczególnej dbałości o podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. Poz. 811.

Przyjęto do realizacji podczas Rady Pedagogicznej w dniu 10 grudnia 2015r.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

  1. Każdy czytelnik zaznajamia się z regulaminem biblioteki.
  2. Książki wypożycza się bezpłatnie.
  3. W bibliotece obowiązuje cisza.
  4. Wypożyczoną książkę należy zwrócić w terminie 14 dni.
  5. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a bibliotekarz nie ma na nią zamówień, może uzyskać prolongatę na  kilka dni pod warunkiem, że prosi o to przed upływem terminu zwrotu książki.
  6. Wypożyczone książki należy szanować.
  7. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi ewentualne uszkodzenia.
  8. Na 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki winny być dostarczone do biblioteki.
  9. Książkę zagubioną lub zniszczoną musi czytelnik odkupić.